Kup w przeciągu:

Regulamin konkursu "Zegarek na Święta od Meble Katmandu"

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorem konkursu jest Katmandu S.C. Paweł Kozik Szymon Kozik, ul. Cmentarna 581, Staniątki, 32-005 Niepołomice, NIP: 6793089385.
2. Fundatorem nagrody jest Ogranizator.
3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
4. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu na łamach serwisu.
5. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/katmandu.meble/ (zwanej dalej “Fanpage”).
6. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, czy jakąkolwiek inną grą, której wynik zależy od przypadku i która została przewidziana w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 201 poz. 1540 ze zm.).
7. Konkurs jest organizowany na terytorium Polski.
8. Wykonanie zadania konkursowego, omówionego w punkcie III. jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.

II. Warunki uczestnictwa

1. W konkursie mogą brać udział osoby pełnoletnie, czyli uczestnik powinien mieć skończone 18 lat.
2. Warunkiem udziału w konkursie jest posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook.
3. Warunkiem udziału w konkursie jest wykonanie zadania konkursowego, co jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
4. Konkurs trwa od 6 do 16 grudnia 2019 roku do godziny: 20:00.
5. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu 18 grudnia 2019 roku za pośrednictwem Fanpage.
6. Ogranizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebook’a.

III. Zadanie konkursowe

1. Zadanie konkursowe polega na umieszczeniu komentarza pod postem konkursowym z odpowiedzią na pytanie "Za co kochasz naturalne drewno?".
2. W konkursie zostanie wybrany 1 zwycięzca.
3. Pracownicy firmy Organizatora wybiorą komentarz, który ich zdaniem jest najbardziej kreatywny oraz trafny, w ten sposób zostanie wyłoniony zwycięzca konkursu.
4. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.
5. Organizator Konkursu nie wyraża zgody na udostępnianie posta konkursowego na profilach uczestników. Jeśli ktoś udostępni konkurs na swoim profilu, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za możliwość zablokowania konta uczestnika przez serwis Facebook.

IV. Nagroda

1. Nagrodą w konkursie jest drewniany zegarek z logo meble Katmandu. Zwycięzcy przysługuje prawo wyboru jednego wariantu zegarka spośród czterech dostępnych: damski szary, męski szary, damski brązowy lub męski brązowy.
2. Nagrodę można odebrać osobiście w siedzibie firmy (adres w punkcie I.1.) lub może zostać przesłana do Zwycięzcy na wskazany przez niego adres za pośrednictwem wybranej przez Organizatora firmy kurierskiej na terenie Polski.
3. Nagrodę należy odebrać nie później niż do dnia 31 stycznia 2020 roku. Po tym terminie nagroda traci ważność.
4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na ekwiwalent pieniężny lub nagrodę innego typu.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika. W takim przypadku nagroda przepada.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano nagrodę.
7. W konkursie można wziąć udział tylko raz (ważny jest tylko jeden komentarz umieszczony przez jednego Uczestnika).
8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

V. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagrody.
2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana drogą mailową na adres biuro@meblekatmandu.pl. Tytuł wiadomości: “Konkurs na facebooku”.
4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.
5. Drewniany zegarek z logo Meble Katmandu nie podlega reklamacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

VII. Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych podanych w Konkursie jest Organizator. Dane Uczestnika będą przez Organizatora przetwarzane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzcy oraz przekazania Nagrody.
2. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich edycji oraz usunięcia. Ich usunięcie jest jednak równoznaczne z brakiem możliwości uczestnictwa w konkursie.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium